Loading...
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่ 12017-07-23T15:46:37+00:00

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

พื้นที่ 1 รายงานฉบับสมบูรณ์

By |January 27th, 2019|

ขอบเขตของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 1.7 ในส่วนที่หนึ่ง และเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงานตามข้อ 2.5 (7) ในส่วนที่สอง ของรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR)

พื้นที่ 1 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

By |April 20th, 2017|

รายงานฉบับนี้ เป็นร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา สำรวจ และจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่

พื้นที่ 1 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 4

By |December 24th, 2016|

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4 โครงการศึกษา สำรวจ และจัดทำแผนที่ น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000

Load More Posts

รายงานประจำเดือน

พื้นที่ 1 รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560

By |June 9th, 2017|

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในเดือนที่ 22 เป็นการดำเนินการจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 และการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมโครงการฯ

พื้นที่ 1 รายงานประจำเดือน เมษายน 2560

By |May 4th, 2017|

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในเดือนที่ 21 เป็นการดำเนินการจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 และการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมโครงการฯ

พื้นที่ 1 รายงานประจำเดือน มีนาคม 2560

By |April 5th, 2017|

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในเดือนที่ 20 เป็นการดำเนินการจัดฝึกอบรมภายในประเทศเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถแสดงผลแบบ 3 มิติ ตาม TOR ข้อ

Load More Posts