You are here:---a02-Report

รายงานความก้าวหน้า พื้นที่ 2

พื้นที่ 2 รายงานฉบับสมบูรณ์

ขอบเขตของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 1.7 ในส่วนที่หนึ่ง และเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงานตามข้อ 2.5 (7) ในส่วนที่สอง ของรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ สรุปผลการศึกษาต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่โครงการ รายละเอียดชั้นหินให้น้ำ และคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ระดับน้ำบาดาลและระบบการไหล ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลเชิงปริมาณและคุณภาพ ศักยภาพน้ำบาดาลเชิงปริวรรต ชั้นข้อมูลสารสนเทศทางอุทกธรณีวิทยา การจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 และการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางอุทกธรณีวิทยาและน้ำบาดาล โดยบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด) รับผิดชอบดำเนินงานโครงการสำรวจและจัดทำแผนที่น้้าบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่ 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ บางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมาและศรีสะเกษ รายงานฉบับสมบูรณ์ได้นำเสนอรายงาน ดังนี้ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร executive summary

By |2019-02-10T17:12:59+00:00February 10th, 2019|Categories: a02-Report|0 Comments

พื้นที่ 2 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลโครงการ ท่านสามารถ download ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ PDF file ได้จากที่นี่   ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  

By |2017-06-28T15:39:46+00:00May 4th, 2017|Categories: a02-Report|0 Comments

พื้นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 4

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4 โครงการศึกษา สำรวจ และจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่ 2 (จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา) รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 527 วันนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย งานรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและงานสำรวจภาคสนามด้านการใช้และความต้องการน้ำบาดาล และได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559ประกอบด้วย งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในภาคสนาม รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 เป็นการนำเสนอผลการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลกึ่งหนึ่งของงานทั้งหมด สำหรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4 ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทต่างๆ รวม 16 บท โดยมีสาระสำคัญด้านต่างๆ

By |2017-06-28T17:07:40+00:00February 14th, 2017|Categories: a02-Report|0 Comments

พื้นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3

รายงานฉบับบนี้ เป็นรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 โครงการศึกษา สำรวจ และจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่ 2 (จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา) รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 390 วันนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย งานรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและงานสำรวจภาคสนามด้านการใช้และความต้องการน้ำบาดาล และได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559ประกอบด้วย งานสำรวจตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในภาคสนาม สำหรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  ฉบับนี้ประกอบด้วยบทต่างๆ รวม 16 บท โดยมีสาระสำคัญด้านต่างๆ รวม 4 เรื่อง กล่าวคือ

By |2017-06-28T17:17:59+00:00October 28th, 2016|Categories: a02-Report|0 Comments