You are here:---a02-mReport

รายงานประจำเดือน พื้นที่ 2

พื้นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  ช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินโครงการฯ ตามข้อกาหนด TOR โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1) บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมร่วม 3 พื้นที่ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้มีรูปแบบมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดำเนินการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด (แสดงภาพการประชุมดังรูปที่ 1-1 ถึง 1-2) ซึ่งมีเรื่องสืบเนื่องและเรื่องพิจารณาดังนี้ เรื่องสืบเนื่อง - ผลการประชุมตรวจรับ “ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์” - ความก้าวหน้าการจัดทำ website โครงการ - การเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาครั้งที่ 2

By |2017-06-28T18:24:21+00:00June 10th, 2017|Categories: a02-mReport|0 Comments

พื้นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน เมษายน 2560

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  ช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน 31 เมษายน 2560 บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินโครงการฯ ตามข้อกาหนด TOR โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าการดาเนินงานดังต่อไปนี้ 1) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD จานวน 20 ชุด และส่งร่างแผนที่อุทกธรณีวิทยาและร่างแผนที่น้าบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 รายละวาง ระวางละ 1 แผ่น จานวน 26 ระวาง ตามหนังสือเลขที่ G58005/049/04/60 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 2) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเลขที่ G58005/050/04/60 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 3) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการจัดประชุมร่วม 3 พื้นที่ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้มีรูปแบบมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

By |2017-06-28T18:37:23+00:00May 10th, 2017|Categories: a02-mReport|0 Comments

พื้นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน มีนาคม 2560

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  ช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน 31 มีนาคม 2560 บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินงานตาม TOR ข้อ 1.7.7 และ ข้อ 1.7.8 โดยมีรายละเอียดของการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โครงการศึกษา สารวจ และจัดทาแผนที่น้าบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่ 2 ตามหนังสือเลขที่ G58005/048/03/60 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 2) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปที่สามารถแสดงผลแบบ 3 มติ (GeoScene3D) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาอีก 2 พื้นที่ ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปดังกล่าว (ตาม TOR ข้อ 1.7.7) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 เวลา

By |2017-06-28T18:51:03+00:00April 12th, 2017|Categories: a02-mReport|0 Comments