You are here:-admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 32 blog entries.

พื้นที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์

ขอบเขตของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 1.7 ในส่วนที่หนึ่ง และเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงานตามข้อ 2.5 (7) ในส่วนที่สอง ของรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ สรุปผลการศึกษาต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่โครงการ รายละเอียดชั้นหินให้น้ำ และคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ระดับน้ำบาดาลและระบบการไหล ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลเชิงปริมาณและคุณภาพ ศักยภาพน้ำบาดาลเชิงปริวรรต ชั้นข้อมูลสารสนเทศทางอุทกธรณีวิทยา การจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 และการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางอุทกธรณีวิทยาและน้ำบาดาล รายงานฉบับสมบูรณ์ได้นำเสนอรายงาน ดังนี้ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร executive summary report รายงานหลัก ข้อมูลโครงการ ท่านสามารถ download รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ PDF file ได้จากที่นี่ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

By |2019-02-19T18:09:07+00:00February 19th, 2019|Categories: a03-Report|0 Comments

พื้นที่ 2 รายงานฉบับสมบูรณ์

ขอบเขตของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 1.7 ในส่วนที่หนึ่ง และเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงานตามข้อ 2.5 (7) ในส่วนที่สอง ของรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ สรุปผลการศึกษาต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่โครงการ รายละเอียดชั้นหินให้น้ำ และคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ระดับน้ำบาดาลและระบบการไหล ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลเชิงปริมาณและคุณภาพ ศักยภาพน้ำบาดาลเชิงปริวรรต ชั้นข้อมูลสารสนเทศทางอุทกธรณีวิทยา การจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 และการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางอุทกธรณีวิทยาและน้ำบาดาล โดยบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด) รับผิดชอบดำเนินงานโครงการสำรวจและจัดทำแผนที่น้้าบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่ 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ บางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมาและศรีสะเกษ รายงานฉบับสมบูรณ์ได้นำเสนอรายงาน ดังนี้ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร executive summary

By |2019-02-10T17:12:59+00:00February 10th, 2019|Categories: a02-Report|0 Comments

พื้นที่ 1 รายงานฉบับสมบูรณ์

ขอบเขตของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 1.7 ในส่วนที่หนึ่ง และเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงานตามข้อ 2.5 (7) ในส่วนที่สอง ของรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ สรุปผลการศึกษาต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่โครงการ รายละเอียดชั้นหินให้น้ำ และคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ระดับน้ำบาดาลและระบบการไหล ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลเชิงปริมาณและคุณภาพ ศักยภาพน้ำบาดาลเชิงปริวรรต ชั้นข้อมูลสารสนเทศทางอุทกธรณีวิทยา การจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 และการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางอุทกธรณีวิทยาและน้ำบาดาล รายงานฉบับสมบูรณ์ได้นำเสนอรายงาน ดังนี้ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร executive summary report รายงานหลัก คู่มือการใช้งานแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด รายงานสภาพการใช้น้ำบาดาลและความต้องการใช้น้ำ ข้อมูลโครงการ ท่านสามารถ download รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ PDF file ได้จากที่นี่

By |2019-01-27T23:58:46+00:00January 27th, 2019|Categories: a01-Report|0 Comments

พื้นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  ช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินโครงการฯ ตามข้อกาหนด TOR โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1) บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมร่วม 3 พื้นที่ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้มีรูปแบบมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดำเนินการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด (แสดงภาพการประชุมดังรูปที่ 1-1 ถึง 1-2) ซึ่งมีเรื่องสืบเนื่องและเรื่องพิจารณาดังนี้ เรื่องสืบเนื่อง - ผลการประชุมตรวจรับ “ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์” - ความก้าวหน้าการจัดทำ website โครงการ - การเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาครั้งที่ 2

By |2017-06-28T18:24:21+00:00June 10th, 2017|Categories: a02-mReport|0 Comments

พื้นที่ 1 รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในเดือนที่ 22 เป็นการดำเนินการจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 และการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมโครงการฯ ครั้งที่ 2 โดยสรุปมีความก้าวหน้าของการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ร้อยละ 97.77 ซึ่งใกล้เคียงกับแผนที่กำหนด     ข้อมูลโครงการ ท่านสามารถ download รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ในรูปแบบ PDF file ได้จากที่นี่  

By |2017-06-29T00:46:17+00:00June 9th, 2017|Categories: a01-mReport|0 Comments

พื้นที่ 3 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอน (TOR) 1.7.10 1.7.11 และ 1.7.12  ในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งประกอบด้วย 1.7.10 การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 1.7.11 การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายหลังการดำเนินงานแล้วครั้งที่ 2 1.7.12 การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในรูปของเอกสาร อินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต โดยช่วงระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการตาม TOR ขั้นตอน 1.7.10 1.7.11 และ 1.7.12   กล่าวคือ การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ขั้นตอน 1.7.10 การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

By |2017-06-27T01:36:13+00:00June 3rd, 2017|Categories: a03-mReport|0 Comments

พื้นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน เมษายน 2560

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  ช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน 31 เมษายน 2560 บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินโครงการฯ ตามข้อกาหนด TOR โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าการดาเนินงานดังต่อไปนี้ 1) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD จานวน 20 ชุด และส่งร่างแผนที่อุทกธรณีวิทยาและร่างแผนที่น้าบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 รายละวาง ระวางละ 1 แผ่น จานวน 26 ระวาง ตามหนังสือเลขที่ G58005/049/04/60 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 2) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเลขที่ G58005/050/04/60 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 3) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการจัดประชุมร่วม 3 พื้นที่ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้มีรูปแบบมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

By |2017-06-28T18:37:23+00:00May 10th, 2017|Categories: a02-mReport|0 Comments

พื้นที่ 3 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนเมษายน 2560

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอน (TOR) 1.7.10 1.7.11 และ 1.7.12  ในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งประกอบด้วย 1.7.10 การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 1.7.11 การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายหลังการดำเนินงานแล้วครั้งที่ 2 1.7.12 การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในรูปของเอกสาร อินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ต โดยช่วงระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน  2560 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการตาม TOR ขั้นตอน 1.7.10 1.7.11 และ 1.7.12   กล่าวคือ การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ขั้นตอน 1.7.10 การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

By |2017-06-27T18:13:06+00:00May 7th, 2017|Categories: a03-mReport|0 Comments

พื้นที่ 2 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลโครงการ ท่านสามารถ download ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ PDF file ได้จากที่นี่   ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  

By |2017-06-28T15:39:46+00:00May 4th, 2017|Categories: a02-Report|0 Comments

พื้นที่ 1 รายงานประจำเดือน เมษายน 2560

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในเดือนที่ 21 เป็นการดำเนินการจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 และการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมโครงการฯ ครั้งที่ 2 โดยสรุปมีความก้าวหน้าของการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ร้อยละ 92.44 ซึ่งใกล้เคียงกับแผนที่กำหนด     ข้อมูลโครงการ ท่านสามารถ download รายงานประจำเดือน เมษายน 2560 ในรูปแบบ PDF file ได้จากที่นี่  

By |2017-06-29T00:38:29+00:00May 4th, 2017|Categories: a01-mReport|0 Comments