พื้นที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์

ขอบเขตของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 1.7 ในส่วนที่หนึ่ง และเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงานตามข้อ 2.5 (7) ในส่วนที่สอง ของรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ สรุปผลการศึกษาต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่โครงการ รายละเอียดชั้นหินให้น้ำ และคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ระดับน้ำบาดาลและระบบการไหล ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลเชิงปริมาณและคุณภาพ ศักยภาพน้ำบาดาลเชิงปริวรรต ชั้นข้อมูลสารสนเทศทางอุทกธรณีวิทยา การจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 และการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางอุทกธรณีวิทยาและน้ำบาดาล

รายงานฉบับสมบูรณ์ได้นำเสนอรายงาน ดังนี้

  • รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
  • executive summary report
  • รายงานหลัก

ข้อมูลโครงการ

ท่านสามารถ download รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ PDF file ได้จากที่นี่

By |2019-02-19T18:09:07+00:00February 19th, 2019|Categories: a03-Report|0 Comments