พื้นที่ 2 รายงานฉบับสมบูรณ์

ขอบเขตของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 1.7 ในส่วนที่หนึ่ง และเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงานตามข้อ 2.5 (7) ในส่วนที่สอง ของรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ สรุปผลการศึกษาต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่โครงการ รายละเอียดชั้นหินให้น้ำ และคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ระดับน้ำบาดาลและระบบการไหล ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลเชิงปริมาณและคุณภาพ ศักยภาพน้ำบาดาลเชิงปริวรรต ชั้นข้อมูลสารสนเทศทางอุทกธรณีวิทยา การจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 และการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางอุทกธรณีวิทยาและน้ำบาดาล

โดยบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด) รับผิดชอบดำเนินงานโครงการสำรวจและจัดทำแผนที่น้้าบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่ 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ บางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมาและศรีสะเกษ

รายงานฉบับสมบูรณ์ได้นำเสนอรายงาน ดังนี้

  • รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร
  • executive summary report
  • รายงานหลัก

ข้อมูลโครงการ

ท่านสามารถ download รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ PDF file ได้จากที่นี่

By |2019-02-10T17:12:59+00:00February 10th, 2019|Categories: a02-Report|0 Comments