You are here:----พื้นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

พื้นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

ช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินโครงการฯ ตามข้อกาหนด TOR โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1) บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมร่วม 3 พื้นที่ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้มีรูปแบบมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดำเนินการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด (แสดงภาพการประชุมดังรูปที่ 1-1 ถึง 1-2) ซึ่งมีเรื่องสืบเนื่องและเรื่องพิจารณาดังนี้
เรื่องสืบเนื่อง – ผลการประชุมตรวจรับ “ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์”
– ความก้าวหน้าการจัดทำ website โครงการ
– การเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาครั้งที่ 2
เรื่องเพื่อพิจารณา – รูปแบบแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลของทั้ง 3 พื้นที่
ซึ่งในรายงานประจาเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ได้แนบรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 ในเอกสารแนบ 1 ที่ผ่านการรับรองจากมติที่ประชุมแล้ว (22 พฤษภาคม 2560)
2) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการส่งรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเลขที่ G58005/051/05/60 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
3) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือเชิญประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสารวจและจัดทาแผนที่น้าบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1: 50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นที่ 2 ตามหนังสือเลขที่ G58005/052/05/60 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
4) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการจัดประชุมร่วม 3 พื้นที่ ครั้งที่ 5/2560 เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้มีรูปแบบมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดาเนินการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายน้า บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จากัด (แสดงภาพการประชุมดังรูปที่ 1-3 ถึง 1-4) ซึ่งมีเรื่องสืบเนื่องและเรื่องพิจารณาดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง – ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2
– ความก้าวหน้าการจัดทา website โครงการ
– รูปแบบแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้าบาดาลของทั้ง 3 พื้นที่
เรื่องเพื่อพิจารณา – การตั้งชื่อชั้นข้อมูลและการจัดทาฐานข้อมูล HIGIS
ทั้งนี้รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 นี้ยังไม่ผ่านการรับรองจากมติที่ประชุม ดังนั้นจึงจะดาเนินการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกสารแนบในรายงานประจาเดือนครั้งต่อไป

5) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ 3 พื้นที่ เพื่อกาหนดการตั้งชื่อชั้นข้อมูล (Layer) ให้มีรูปแบบมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดาเนินการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จากัด(แสดงภาพการประชุมดังรูปที่ 1-5 ถึง 1-6)
6) บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการใช้งานแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้าบาดาลขั้นรายละเอียดเสร็จเรียบแล้วร้อย (ดังแสดงตัวอย่างดังรูปที่ 1-7) และได้จัดเตรียมงานประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยร่างแผนที่น้าบาดาล ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่จะแจกให้กับผู้มาเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา

ข้อมูลโครงการ

ท่านสามารถ download รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ในรูปแบบ PDF file ได้จากที่นี่

 

By |2017-06-28T18:24:21+00:00June 10th, 2017|Categories: a02-mReport|0 Comments