Loading...
Home2019-03-11T11:23:31+00:00

ความเป็นมาของโครงการ

ข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีรายละเอียดและเป็นปัจจุบันมากขึ้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

จึงได้วางแผนจัดทำโครงการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 รายละเอียดระดับอำเภอและตำบลขึ้นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับแหล่งน้ำบาดาล รวมทั้ง แสดงความสัมพันธ์ของแหล่งน้ำบาดาลกับสภาพพื้นผิวภูมิประเทศ สภาพธรณีวิทยาและสภาพแหล่งน้ำประเภทอื่นได้ด้วย

Project Area

พื้นที่โครงการ

พื้นที่โครงการปัจจุบัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง

ความก้าวหน้าของโครงการในปัจจุบัน ของแต่ละพื้นที่ดำเนินการ ทั้ง 3 พื้นที่

พื้นที่ 1 รายงานฉบับสมบูรณ์

January 27th, 2019|0 Comments

ขอบเขตของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 1.7 ในส่วนที่หนึ่ง และเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงานตามข้อ 2.5 (7) ในส่วนที่สอง ของรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ สรุปผลการศึกษาต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย

พื้นที่ 1 รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560

June 9th, 2017|0 Comments

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในเดือนที่ 22 เป็นการดำเนินการจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 และการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมโครงการฯ ครั้งที่ 2 โดยสรุปมีความก้าวหน้าของการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.

พื้นที่ 1 รายงานประจำเดือน เมษายน 2560

May 4th, 2017|0 Comments

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ขณะนี้การดำเนินงานอยู่ในเดือนที่ 21 เป็นการดำเนินการจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 และการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมโครงการฯ ครั้งที่ 2 โดยสรุปมีความก้าวหน้าของการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ.

พื้นที่ 2 รายงานฉบับสมบูรณ์

February 10th, 2019|0 Comments

ขอบเขตของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 1.7 ในส่วนที่หนึ่ง และเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงานตามข้อ 2.5 (7) ในส่วนที่สอง ของรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ สรุปผลการศึกษาต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย

พื้นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

June 10th, 2017|0 Comments

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  ช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินโครงการฯ ตามข้อกาหนด TOR โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1)

พื้นที่ 2 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน เมษายน 2560

May 10th, 2017|0 Comments

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  ช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน 31 เมษายน 2560 บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินโครงการฯ ตามข้อกาหนด TOR โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าการดาเนินงานดังต่อไปนี้ 1)

พื้นที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์

February 19th, 2019|0 Comments

ขอบเขตของรายงานฉบับสมบูรณ์นี้เป็นไปตามข้อ 1.7 ในส่วนที่หนึ่ง และเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงานตามข้อ 2.5 (7) ในส่วนที่สอง ของรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา (TOR) โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการ สรุปผลการศึกษาต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย

พื้นที่ 3 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

June 3rd, 2017|0 Comments

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอน (TOR) 1.7.10

พื้นที่ 3 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนเมษายน 2560

May 7th, 2017|0 Comments

สรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทซ์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอน (TOR) 1.7.10